Thông tin mới nhất

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

02/04/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Xem chi tiết
icon-water

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Xem chi tiết về Công ty để biết rõ hơn về chúng tôi

Danh sách đối tác thu Hộ