CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2023

12/06/2023

NQB Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ từ 01/01/2023 đến 30/6/2023 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

Những tệp đính kèm:

icon-water

CBTT ky HDKT BCTC 2023 (signed).pdf

icon-water

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Xem chi tiết về Công ty để biết rõ hơn về chúng tôi

Danh sách đối tác thu Hộ