1. Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu của Sở Công Thương số 2067/TB-SCT ngày 09/11/2023

2. Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

3. Mẫu hợp đồng dịch vụ cấp nước4. Mẫu hợp đồng lắp đặt

5. Mẫu biên bản khối lượng

6. Mẫu đề nghị lắp đặt hệ thống cấp nước

Những tệp đính kèm:

icon-water

dangkyhopdong-16112023.pdf

Danh sách đối tác thu Hộ