Thông tin mới nhất

CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

27/04/2023

NQB Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Xem chi tiết
icon-water

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Xem chi tiết về Công ty để biết rõ hơn về chúng tôi

Danh sách đối tác thu Hộ