Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Công đoàn

QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

5/28/2019 10:19:05 AM

QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình ban hành Quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp 2019

Thông báo vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2017

10/12/2017 4:23:36 PM

Thông báo vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2017 Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, BCH Công đoàn vận động CB-CNV Lao động Công ty hưởng ứng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2017

Chọn trang