Thứ 2, ngày 6 tháng 4 năm 2020 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin tài chính

NQB Công bố báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019

4/1/2020 4:40:09 PM

NQB Công bố báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019 NQB Công bố báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 2018.

Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

3/27/2020 3:16:57 PM

Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 NQB Công bố thông tin BCTC đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

1/20/2020 10:00:26 AM

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 NQB công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019

10/19/2019 6:09:51 AM

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019 NQB Công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

NQB Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2019

8/14/2019 11:13:33 AM

NQB Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2019 NQB Công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2019

Chọn trang