Thứ 4, ngày 20 tháng 2 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin bất thường

8/3/2018 2:52:08 PM

Công bố thông tin bất thường NQB thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền

Công bố thông tin bất thường

7/9/2018 10:26:00 AM

Công bố thông tin bất thường NQB công bố thông tin về ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/6/2018 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018.

Công bố thông tin về cổ đông lớn tại NQB

6/25/2018 4:00:28 PM

Công bố thông tin về cổ đông lớn tại NQB Công bố thông tin về nhà đầu tư, cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

6/14/2018 8:29:13 AM

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NQB thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

4/25/2018 10:47:16 AM

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 NQB Công bố thông tin Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Chọn trang