Thứ 7, ngày 16 tháng 10 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ

NQB Công bố Điều lệ 2021