Thứ 3, ngày 3 tháng 8 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

ĐIỀU LỆ VÀ CÁC QUY CHẾ

NQB Công bố Điều lệ 2021