Thứ 7, ngày 20 tháng 7 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin cổ đông

KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 VÀ HĐ SOÁT XÉT 6 THÁNG

7/1/2019 3:32:08 PM

KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 VÀ HĐ SOÁT XÉT 6 THÁNG Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB) đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PKF về soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

5/17/2019 3:53:38 PM

Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn NQB Công bố thông tin về Cổ đông lớn không còn sở hữu cổ phần

NQB Công bố thông tin về cổ đông lớn

5/14/2019 2:37:24 PM

NQB Công bố thông tin về cổ đông lớn NQB Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn

Thông tin thành viên HĐQT mới

5/7/2019 2:17:06 PM

Thông tin thành viên HĐQT mới NQB thông tin về TVHĐQT

NQB công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông TN 2019

4/23/2019 2:17:51 PM

NQB công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông TN 2019 Công bố Nghị quyết, Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Chọn trang