Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin cổ đông

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

06/04/2021

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát NQB Gửi dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát để quý cổ đông nghiên cứu, thông qua tại ĐHĐCĐTN 2021

Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

06/04/2021

Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT NQB gửi dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT để các cổ đông nghiên cứu

Bản dự thảo Điều Lệ Công ty

06/04/2021

Bản dự thảo Điều Lệ Công ty NQB gửi dự thảo Điều lệ để các cổ đông nghiên cứu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2021

01/04/2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2021 NQB Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

NQB Công bố thông tin bất thường

12/03/2021

NQB Công bố thông tin bất thường Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Chọn trang