Thứ 3, ngày 3 tháng 8 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin cổ đông

NQB Công bố thông tin bất thường

21/06/2021

NQB Công bố thông tin bất thường NQB Công bố thông tin ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính kỳ kế toán 30/6/2021 và BCTC năm 2021

NQB Công bố thông tin bất thường 24h

07/06/2021

NQB Công bố thông tin bất thường 24h NQB Công bố quyết định về bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

07/05/2021

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23 tháng 4 năm 2021

NQB Công bố Điều lệ 2021

07/05/2021

NQB Công bố Điều lệ 2021 Điều lệ NQB đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2021

NQB Công bố thông tin bất thường

23/04/2021

NQB Công bố thông tin bất thường Công bố Nghị quyết, biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Chọn trang