Thứ 3, ngày 18 tháng 1 năm 2022 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin cổ đông

XÁC NHẬN DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHI TRẢ CỔ TỨC 2020

05/10/2021

XÁC NHẬN DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHI TRẢ CỔ TỨC 2020 NQB xác nhận người sở hữu chức khoán nhận cổ tức năm 2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2020

27/09/2021

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức 2020 Trung tâm lưy lý CKVN (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020

NQB Công bố thông tin bất thường

07/09/2021

NQB Công bố thông tin bất thường NQB Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

NQB Công bố thông tin bất thường

21/06/2021

NQB Công bố thông tin bất thường NQB Công bố thông tin ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính kỳ kế toán 30/6/2021 và BCTC năm 2021

NQB Công bố thông tin bất thường 24h

07/06/2021

NQB Công bố thông tin bất thường 24h NQB Công bố quyết định về bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty

Chọn trang