Thứ 3, ngày 26 tháng 3 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

3/10/2019 4:48:23 PM

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NQB Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

3/7/2019 9:45:51 AM

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NQB công bố giải trình về việc chậm công bố thông tin về thực hiện chế độ Thuế đối với Nhà nước

Công bố thông tin bất thường

8/3/2018 2:52:08 PM

Công bố thông tin bất thường NQB thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền

Công bố thông tin bất thường

7/9/2018 10:26:00 AM

Công bố thông tin bất thường NQB công bố thông tin về ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/6/2018 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018.

Công bố thông tin về cổ đông lớn tại NQB

6/25/2018 4:00:28 PM

Công bố thông tin về cổ đông lớn tại NQB Công bố thông tin về nhà đầu tư, cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Chọn trang