Thứ 2, ngày 6 tháng 4 năm 2020 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

3/30/2020 11:08:19 AM

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

NQB Công bố thông tin bất thường

3/19/2020 10:23:22 AM

NQB Công bố thông tin bất thường NQB thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Thay đổi địa danh trụ sở Công ty

3/16/2020 10:45:08 AM

Thay đổi địa danh trụ sở Công ty NQB thông báo thay đổi địa danh tại đại chỉ trụ sở Công ty

NQB Công bố thông tin bất thường

1/30/2020 8:19:19 AM

NQB Công bố thông tin bất thường Báo cáo cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LỚN

1/14/2020 3:25:47 PM

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LỚN NQB công bố thông tin cổ đông lớn

Chọn trang