Thứ 6, ngày 24 tháng 1 năm 2020 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin cổ đông

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LỚN

1/14/2020 3:25:47 PM

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LỚN NQB công bố thông tin cổ đông lớn

Thông báo bán đấu giá cổ phần

12/10/2019 4:44:36 PM

Thông báo bán đấu giá cổ phần NQB Thông báo bán đấu giá cổ phần do UBND tỉnh Quảng Bình sở hữu

Thông báo của VSD

8/26/2019 11:02:11 AM

Thông báo của VSD Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

NQB Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

8/20/2019 9:03:04 AM

NQB Chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt NQB

KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 VÀ HĐ SOÁT XÉT 6 THÁNG

7/1/2019 3:32:08 PM

KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 VÀ HĐ SOÁT XÉT 6 THÁNG Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB) đã ký hợp đồng với Công ty TNHH PKF về soát xét báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Chọn trang