Thứ 2, ngày 27 tháng 5 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Tin tức và sự kiện

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

4/27/2018 8:53:53 AM

NQB Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại Hội trường Khách sạn Biển vàng (Gold coast) Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (Mã chứng khoán NQB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tham dự tại đại hội có 123 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 199 cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình. Tại đại hội cổ đông sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, các cổ đông đã biểu quyết nhất trí cao thông qua các vấn đề nghị sự quan trọng, do Hội đồng quản trị trình đại hội. 

LVN

Các Tin đã đăng

  Làm việc với lãnh đạo tỉnh 3/7/2018 11:18:58 AM
  KỶ NIỆM NGÀY 22/12 12/22/2017 9:06:12 AM
  Tin từ HNX 7/20/2017 11:27:20 AM
  Du lịch, nghĩ dưỡng năm 2017 6/27/2017 3:26:38 PM
  TẾT TRỒNG CÂY NĂM 2017 2/3/2017 5:11:54 PM
  Thăm tết các Nhà máy 1/25/2017 2:39:17 PM