Thứ 2, ngày 27 tháng 5 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

6/14/2018 8:29:13 AM

NQB thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB) Công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của Quỹ đại chúng và người có liên quan của Người nội bộ.

Những tệp tin đính kèm:

NQB