Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin bất thường

7/9/2018 10:26:00 AM

NQB công bố thông tin về ký hợp đồng soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc 30/6/2018 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018.

Những tệp tin đính kèm:

NQB