Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Tin tức và sự kiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

4/20/2017 4:58:26 PM

Ngày 20 tháng 4 năm 2017, Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.


(NQB)Thực hiện Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, ngày 20 tháng 4 năm 2017 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tại đại hội các cổ đông đã nghe báo cáo của Hội đồng quản trị công ty về thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2017. Đại hội đã nghe Ban Giám đốc, Ban kiểm soát báo cáo hoạt động trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tại đại hội các cổ đông và đại diện cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình đã thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016, kếhoạch chi trả cổ tức năm 2017; tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 và quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

NQB