Thứ 3, ngày 18 tháng 1 năm 2022 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin tài chính

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

3/14/2017 9:18:45 AM

Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2016.

Những tệp tin đính kèm:

NQB

Các Tin đã đăng

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2016 10/18/2016 10:54:10 AM
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2016 4/21/2016 7:39:18 AM
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 3/22/2016 8:15:21 AM